Workshop Burn-out Preventie

Voor leidinggevenden en HR Managers

Als werkgever loop je de kans dat een professional/werknemer het werk voor een tijd moet neerleggen als gevolg van een burn-out. Reden genoeg om een burn-out preventie plan op te stellen. 

Hoe werkt online coaching?

Burn-out staat vermeld als ‘werkfenomeen’. Het is een gevolg van chronische stress op de werkplek die niet met succes kan worden gemanaged. In mijn optiek is dat een beperkte visie. Omdat het vaak breder is en afhankelijk van meerdere factoren. Ook iemands persoonlijkheidskenmerken, en wat er gebeurt in iemands privéleven spelen een rol.

Volgens TNO geeft ruim 16 procent van de werknemers aan dat ze burn-out klachten hebben. Verzuim kost gemiddeld 250 euro per dag. Als het herstel 6 maanden duurt betekent dat minimaal 30.000 euro, exclusief bijkomende kosten zoals het inhuren van tijdelijk personeel. Ook voor de collega’s betekent dit een extra werkbelasting omdat met minder mensen meer werk gedaan moet worden. 

Preventie begint bij het management en bij verankering in het HRM-beleid. Stap 1 is het vergaren van kennis omtrent het verschijnsel Burn-out. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van workshops (MGI Coaching), waarin wordt stilgestaan bij de oorzaken, gevolgen en strategieën: hoe om te gaan met burn-out.

De baten van preventie

Met het voorkomen van een burn-out voorkom je:

  • Veel leed van de individuele werknemer.
  • De impact op de organisatie/afdeling.
  • En de economische kosten hiervan voor het bedrijf.

Deze worden bepaald door de Verzuimduur x verlies van inspanning/kennis/ervaring + gevolgkosten (bijvoorbeeld inhuren tijdelijke kracht).

Wat kun je doen aan preventie als werkgever? Een ding is zeker, persoonlijke aandacht van de leidinggevende of HR manager, werkt steunend en motiverend. Als werkgever heb je natuurlijk oog voor iemand prestaties en performance. Maar bij stress of burn-out klachten is het van belang om ook oog te hebben voor iemands welzijn en welbevinden en dit te beschouwen als een alledaags managementtaak. Er is al veel winst te behalen bij het in kaart brengen van oorzaken, gevolgen, oplossingen en ondersteuning bij de implementatie hiervan. En samen uit te zoeken wie waar iets kan doen.

Hulp nodig met burn-out preventie?
Om organisaties hiermee te helpen bied ik:
Inter-Actieve workshops

Workshop 
Ik word als coach regelmatig ingeschakeld om organisaties te helpen om kennis te ontwikkelen op het gebied van burn-out preventie.

Deel 1 van de workshop ziet er als volgt uit: 1. Wat is een burn-out. 2. Welke persoonlijkheidskenmerken kunnen het veroorzaken. 3. Welke omstandigheden kunnen het veroorzaken. 3. Hoe herken je het bij je medewerker? 5. Hoe help je ze hiermee om te gaan? 6. Wat kunnen wij als werkgever doen ter vermindering of voorkoming?Follow-up – voor blijvend effect; suggestie voor 2e bijeenkomt:

Deel 2
Om te zorgen voor borging kan er worden gekozen voor een follow-up sessie om ook na de bijeenkomst de kennis en intenties te borgen.
Het succes van de verworven kennis valt of staat bij een goede implementatie. Er kan gekozen worden voor een vervolg workshop. De 2e bijeenkomst gaat over de ervaringsperiode van respectievelijk 1 of 2 weken waarbij men de kennis en vaardigheden heeft toegepast. Tijdsduur gemiddeld 2 uur.
Tijdens de 2e bijeenkomst ontwikkelt het team oplossingen voor gesignaleerde problemen uit de praktijk. Ook leren ze van elkaar door middel van open communicatie over: wat gaat er goed, en wat kan beter?

Effect
Belangrijk is dat er een doel wordt vastgesteld. Wat beoogt de organisatie met de workshop? Het gewenste effect beschrijft het doel voor de deelnemers. Het is belangrijk om dat vooraf vast te stellen. Zo wordt de workshop afgestemd op de vraag van het management/het HR team.

De workshop helpt om burn-out beter te begrijpen. Behalve kennisoverdracht bestaat de workshop ook uit actieve werkvormen die de inhoud versterken. Deelnemers worden gestimuleerd om buiten de eigen kaders te denken. Zo kunnen nieuwe inzichten, invalshoeken, gezichtspunten of oplossingen opborrelen. Ook wordt er actief gebruik gemaakt van de aanwezige kennis en ervaring in de groep.
Ik reik praktische modellen aan die voor de organisatie werken. De workshop helpt om bepaalde keuzes en beleid te maken.

Klinkt goed?

Boek meteen een afspraak in mijn agenda.
Ik help je graag verder.